Hegel Society of America

Division Name Email
Central Baur, Michael mbaur@fordham.edu
Eastern Baur, Michael mbaur@fordham.edu
Pacific Baur, Michael mbaur@fordham.edu